Main Menu

استفاده از زنجیرهای تیغ دار در عزاداری

استفاده از زنجیرهای تیغ دار در عزاداری
سؤال: استفاده از زنجیرهایی که دارای تیغ هستند در مجالس و دسته های عزاداری چه حکمی دارد؟
جواب: اگر استفاده از زنجیرهای مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و یا باعث ضرر بدنی قابل توجهی گردد، جایز نیست.
اجوبة الاستفتائات، سؤال 1441

استفاده از زنجیرهای تیغ دار در عزاداری

سؤال: استفاده از زنجیرهایی که دارای تیغ هستند در مجالس و دسته های عزاداری چه حکمی دارد؟
جواب: اگر استفاده از زنجیرهای مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و یا باعث ضرر بدنی قابل توجهی گردد، جایز نیست.
اجوبة الاستفتائات، سؤال 1441
استفاده از زنجیرهای تیغ دار در عزاداری


Comments are Closed