برای بسته شدن خون حیض

 برای بسته شدن خون حیض:

برای بسته شدن خون حیضی، آرد عدسی برشته شده رازیاد بخورند خوب میشوند انشاء الله.