تشکراز خدا/شیخ عبدالقائم شوشتری

تشکراز خدا/شیخ عبدالقائم شوشتری:

خوب است مومنین برای تشکر ازباری تعالی ادعیه زیررابخوانند:

۱-صحیفه سجادیه دعای اول وسی وهفت.

۲ – مناجات الشاکرین از مناجات خمسه عشر که در مفاتیح الجنان آمد.

۳- ادعیه الوسائل الی المسائل، این ادعیه نیزدرکتاب باقیات الصالحات حاشیه مفاتیح الجنان چاپ شده، آمده است.