Main Menu

تیم برنارز(مخترع شبکه جهانی اینترنت) : بیانه ای برای اینترنت

تیم برنارز(مخترع شبکه جهانی اینترنت) : بیانه ای برای اینترنت
تیم برنارز(مخترع شبکه جهانی اینترنت) : بیانه ای برای اینترنت
۲۵ سال پیش ، سِر تیم برنارز شبکه جهانی اینترنت ( WWW ) را اختراع کرد. پس ارزش آن را دارد که وقتی او به ما می گوید: نبردی در پیش است ، به حرفش گوش کنیم. نقض بی طرفی اینترنت ، حبابهای فیلتر ، و کنترل شرکتهای تمامیت خواه همگی فضای آزاد شبکه جهانی را تهدید می کنند. این بر عهده کاربران است که برای حق دسترسی و آزادی بجنگند . پرسش این است که ما چگونه اینترنتی میخواهیم؟

تیم برنارز(مخترع شبکه جهانی اینترنت) : بیانه ای برای اینترنت

تیم برنارز(مخترع شبکه جهانی اینترنت) : بیانه ای برای اینترنت
۲۵ سال پیش ، سِر تیم برنارز شبکه جهانی اینترنت ( WWW ) را اختراع کرد. پس ارزش آن را دارد که وقتی او به ما می گوید: نبردی در پیش است ، به حرفش گوش کنیم. نقض بی طرفی اینترنت ، حبابهای فیلتر ، و کنترل شرکتهای تمامیت خواه همگی فضای آزاد شبکه جهانی را تهدید می کنند. این بر عهده کاربران است که برای حق دسترسی و آزادی بجنگند . پرسش این است که ما چگونه اینترنتی میخواهیم؟
تیم برنارز(مخترع شبکه جهانی اینترنت) : بیانه ای برای اینترنت

نصب تلگرام فارسی


Comments are Closed