جدول حروف ابجد

جدول حروف ابجد:

در صفحه بعد آمده است، هرحرفی عددی بدان اختصاصی می یابد.

Untitled-3nnnnn