حکایت: اثر قلم عالم

حکایت: اثر قلم عالم

شخصی به علت تقصیری که از او سر زده بود از ایران گریخته و به نجف میرود. بعد از مدتی دلشی هوای وطن می نماید. خدمت مقدسی اردبیلی می رسد و تقاضای شفاعت میکند، مقدس نامه ای به شاه ایران می نویسد که عظمت او دران نمایان است، به شاه عباس صفوی چنین مینویسد: «بانی ملک و رعیت؛ عباسی، بداند اگر چه این مرد اول تقصیری کرده، اما اکنون مظلوم می نماید، چنانچه از تقصیر او بگذری شاید حق سبحانه از پارهای از تقصیرات تو بگذرد.» بنده شاه ولایت؛ احمد اردبیلی هنگامی که نامه به دست شاه عباس رسید، بسیار مسرور شد، وحتی نقل شده است که گفت این نامه را در کفن من قرار دهید، و در جواب مقدسی چنین نوشت: «به عرضی می رساند که عباسی خدماتی را که فرموده بودید به جان منت داشته و به انجام رسانید امید است که این مخب را از دعای خیر فراموش نفرمائید».