حکایت: شیخ مفید و سید رضی و سید مرتضی

حکایت: شیخ مفید و سید رضی و سید مرتضی

ابن ابی الحدید نقل میکند؛ شیخ مفید در خواب دید درمدرس خود در کرخ نشسته است. در این موقع حضرت فاطمه زهراغانیه وارد شدند درحالیکه دست حسن و حسین ابنیه را گرفته رو به شیخ مفید کردند و فرمودند:«علما الفقه» یعنی به این دو فرزندم فقه بیاموزا شیخ از خواب بیدار شد و از چنین خوابی متعجب! فردا در همان محلی هنگام درسی، فاطمه بنت ناصر در حالی که دست دو فرزندش رضی و مرتضی را گرفته بود خدمت شیخ آمد و با همان هیبت فرمود یا شیخ «علما الفقه». شیخ از جابر خواست پس از احترام به مادر، دو کودک را در آغوش گرفته وروی زانو نشانید در حالیکه اشک سراسر صورت شیخ را گرفته بود. چون آن بانو و شاگردان سبب گریه را پرسیدند. شیخ نفس زنان قصه رؤیای شب گذشته را تعریف کرد. شیخ آندو را آنچنان تربیت کرد که یکی سید رضی گردآورنده نهج البلاغه شد و دیگری سید مرتضی فقیه وارسته بی بدیلو بی نظیر.