دفع اثر گزیدگی

دفع اثر گزیدگی

اگر موی سر آدمی را بسوزانند و با سرکه مخلوط کنند، به موضع هرگزیدگی بمالند نافع است.