ساختن آبلیموی مصنوعی

ساختن آبلیموی مصنوعی :

اگر چکیده ماست ترشی (آب ماست) را با آبلیمو به نسبت چهار به یک مخلوط نمایند آبلیموی نابی بدست می آید.