ساختن پنیر

ساختن پنیر:

شیر را گرم کرده، قدری پوست سنگدان مرغ در آن سائیده پنیر درست می شود.