Main Menu

سردار آزمون: مگر قتل انجام داده ام؟

سردار آزمون: مگر قتل انجام داده ام؟

اخبار رسانه‌ها بسیار جالب بود چون نوشته بودند به خاطر قرارداد من پای پلیس به باشگاه روستوف باز شده است اما واقعا نمی‌فهمم که بحث قرارداد یک بازیکن چه ارتباطی به پلیس دارد؟! مگر قتلی انجام شده است؟!

سردار آزمون: مگر قتل انجام داده ام؟

(image)

اخبار رسانه‌ها بسیار جالب بود چون نوشته بودند به خاطر قرارداد من پای پلیس به باشگاه روستوف باز شده است اما واقعا نمی‌فهمم که بحث قرارداد یک بازیکن چه ارتباطی به پلیس دارد؟! مگر قتلی انجام شده است؟!

سردار آزمون: مگر قتل انجام داده ام؟


Comments are Closed