سفارش حضرت نوح به فرزندان/حضرت نوح

سفارش حضرت نوح به فرزندان/حضرت نوح:

چون حضرت نوح را هنکام رحلت رسید فرزندان خود را طلبید وگفت:شما را به دو چیز امر می کنم؛ و از دو چیز منع میکنم : منع میکنم از شرک به خدا و

کبر؛ و امر میکنم به گفتن20