سنگ شرف الشمس ، خصوصیات ان از نگاه سایت علوم غریبه

سنگ شرف الشمس

روز ۱۹ فروردین روز ویژه ای برای مسلمانان است . روزی که خورشید ۱۹ درجه در برج حمل(فروردین) باشد. آن ها می گویند این روزخاص بنابه محاسبات نجومی، روزی خوش یمن و بابرکت است و البته در ساعت های خاصی در این روز، بهترین موقعیت خورشید در کهکشان در سال است.

ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم در باب « در احکام نجوم » فصل « بهرهای (بهره ها ) ستارگان اندر بروج » زیر عنوان «شرف و هبوط ستارگان کدامند ‌‌» مطالبی را در خصوص شرف سیارات نوشته است .

براساس جدول کتاب التفهیم شرف شمس هنگامی است که خورشید ۱۹ درجه در برج حمل باشد.در میان عامه مردم هم این روز، روزی است که موکلان خورشید به زمین می آیند و چند ساعتی را در زمین می گذرانند. ساعت هایی که برای اهل زمین، از جمله خوش یمن ترین ساعت ها سال است.

در کتاب سر المستتر شیخ بهایی در اذکار و خوابنامه و علوم غریبه به تفصیر بیان شده است.
دعای شرف الشمس
شرف الشمس

53

همچنین استاد علامه ذوالفنون . ایت الله حسن زاده املی در کتاب بی نظیر خود به نام هزار و یک کلمه (نکته)در شماره ۹۷۷ دراین خصوص بیاناتی داشته اندکه به حق جزو معتبر ترین کتب است .کتاب هزار و یک نکته (کلمه) نکته ۹۷۷:تالیف آیت الله حسن زاده آملی :

سنگ شرف الشمس

در نوزده درجه حمل است و این حروف عالیات را که هفت و سیزده اند و به همین اسم شریف شرف شمس شهرت دارد بر نگین انگشترى نقش کنند.

و در شرح و خواص آن به نظم و نثر بیاناتى دارند صورت آن این است : محمود دهدار عیانى در چند جاى مفاتیح المغالیق که ام الکتاب او در اسرار حروف است آن را شرح فرموده است . و بعضى از پیشینیان رساله اى جداگانه در شرح آن نوشته اند که آخرین رساله ، کتاب «اربعه کتب اسماعیلیه » است و همگى آن را اسم اعظم دانسته اند و خاتم آن را که اولین کلمه است خاتم سلیمانى گفته اند و آن را به عوالم خمسهکه حضرت خمس در اصطلاح عارفان است تفسیر فرموده اند . و باز عیانى را در مفاتیح بیان اسرارى در شرح این کلمات است. و در صفحه ۹۲ و ۹۳ و ۲۲۲ و ۲۲۳ در تأثیر آن از جعفر خابیه امام صادق از امیر المؤمنین علیهما السلام امورى را بر شمرد و انتسلب آنها را به تورات و انجیل و قرآن ذکر نمود .در دیوان منسوب به امیر (ع ) که فرمود :« ثلاث عسى سفقت بعد خاتم ، على رأسها مثل السنان المقوم -الى آخر الأبیات » در بیان این اسم اعظم شرف شمس است‏ .نائینى در گوهر شب چراغ گفته است (ص ۱۸۴):این اشعار از ابن عباس است که به مولى (ع ) نسبت داده شد .

سنگ شرف الشمس

راقم گوید این ابیات در دو قصیده صغرى و کبرى منبع حکمت بونى (متوفى ۶۲۲) آمده است مطلع صغرى این است :بدأت ببسم الله روحى به اهتدت الخ (۹۵-۹۷ ط مصر ) . ومطلع کبرى این است : بدأت بسم الله ربى و مالکى – مطالع اسرارى بسرى اعلنت الخ ( ص ۳۸۳-۱۹۵ ) و آن را شرح کرده است و نیز بونى در همین کتاب شمس معارف کبرى جداول اوفاقى بسیار در خواص آن آورده است که ضحکت للمغفل و عبرت للمحصل‏. کلام فاضل میبدى نیز در شرح یاد شده در بیان اشعار مذکور مفید است . در متن یک نسخه از دیوان خطى منسوب به امیر ( ع ) که در تملک راقم است مکتوب است که ذکره الامامئ ابو على الطبرسى أن الرئیس أبا البدر کتب له هذه الأشکال «یعنى همین اسم اعظم شرف شمس » و ذکر انه سمع من الثقه ان على ابن ابى طالب وجدها على صخرهمنقوشه فأخبرها انها اسم الله الاعظم و فسرها بهذه الابیات « ثلاث عسى الى آخر الابیات » این ابو البدر رئیس در جلد هفتم ریحانه الادب تالیف مرحوم مدرس تبریزى مذکور است ( ص ۲۳ ط ۲ ) و مدرس نیز در پیرامن این اسم اعظم به تفصیل بحث و از ریاض العلماء نقل کرده است .معاصر میباشد.

سنگ شرف الشمس

در وصف و تعریف و تأثیر آن به فارسى گفته شده است که :

اولین خاتمى همى بــــــــــاید که بود پنج گوشه آن خـاتم

لیک شرط نوشتنش ایـن است که نراند بر آن دوباره قــــلم

بنویسد عقیب آن سه الــــــف کــــــــه صد و یازده بود رقم

برسرهرسه چون سنان مددى بکشد آن چنان کــه نبود خم

بعد از آن میم بید مى بـــاشد که بود کور و چشم او بر هم

سپس بود نردبــــــان سه پایه که نباشد از آن زیاد و نه کم

بعد از آن چار الـف بـود همسر چو انــامل ستاده پهلوى هم

هست آنــگاه هاء و پس واوى کـــه بود کج به هیئت محجم

سیزده حـرف باشد این صورت هــر یکى در صفا چو باغ ارم

چار حرف وى است از تــورات چــــار ز انجیل عیسى مریم

پنج حرف دگر ز قــــرآن است اسم اعظم همین بود فافهم

اى توئى حـامـل چنین اسماء ایمنى از همه بــــلا و سقم

نگزد مـار و عقربت هرگـــــــز نشوى تا توئى غمین و دژم

از وبــــــــــا و علل تــو آزادى و ز تب و درد جملگى الـــم