ضرورت تلاوت قران / ملا حسینقلی همدانی

ضرورت تلاوت قران / ملا حسینقلی همدانی:

هر روز قدری از قران خواندن و اقلش پنجاه ایه است، به تدبر و تامل و خضوع و اگر بعضی از آن در نماز واقع شود، بهتر است.هر روز، هر قدر بتوانی، لااقل یک جزء قرآن، با احترام و وضو و خضوع و خشوع بخوان و در بین خواندن حرف مزن، مگر در مقام ضرورت، و در وقت خواب شهادتین را بخوان و آیةالکرسی و یک مرتبه فاتحه و چهار مرتبه سورهٔ توحید و پانزده مرتبه سورهٔ قدر و ایهٔ   آل عمران، آیهٔ  2 ۱۸ بخوان و استغفار هم مناسب است واگر بعضی ازاوقات بتوانی سوره توحید را بخوانی  بسیارخوب است.