عرفاني

عرفاني:

سکوت و آرامش اولین ثمره اش حضور و آرامش درون در مقابلی، عصبانیت و خشم بی مورد حضور قلب و ذهن را نابود می کند.