عرفانی

 عرفانی:

عدد حروف سوره مبارکه توحید یک هزار و یک بوده و برابر عدد اسم مبارک رضا میباشد.