فائده:جهت درداعضا

فائده:جهت درداعضا

از وجود مبارک حضرت علی علیلا منقول است. که بعد از نماز محلی سجده را به دو کف دست مسیح نمائید و سپس بگوئید.«بسم اللّه الشافي اللّه وَلا حؤل والأقوّة إلا باللّهِ الْعَلى العظيم،و به محلی درد بکشید انشاء الله شفا می یابد.