فائده: باز شدن صدای آوازی

فائده: باز شدن صدای آوازی

شیر گرم کرده جهت بازشدن صدای آوازی مؤثر است. همچنین خوردن زردک زیر آتش بریان شده مطلوب میباشد.