فائده: برای خوش اخلاقی

فائده: برای خوش اخلاقی

از حضرت نبی اکرم روایتی است که حضرت می فرمایند: شیر اخلاق را عوض میکند.