فائده: جهت آبستن نشدن

فائده: جهت آبستن نشدن

مایه خرگوشی را اگر زنی سه روز بعد از ظهر با سرکه بخورد دیگر آبستن نمی شود.