فائده : حفظ مال و زندگی از خطر و برکت رزق

فائده : حفظ مال و زندگی از خطر و برکت رزق:

از حضرت علی بن موسی لایه در فقه الرضا نقل شده است.کسی که هر جمعه سوره «والضافات» را قرائت کند از هر آفتی حفظ شده و بلایای دنیویه به او نخواهد رسید و رزق او وسیع گشته و به مال و بدن و فرزندان او از شیطان و سلطان ظالم ضرری نمیرسد.شهید از قبر خارج میکند.