فائده: رفع بیخوابی

فائده: رفع بیخوابی:

کسی که شب هنگام خوابش نمیبرد یک صد مرتبه حرف «ن» را ذکر کند خوابشی می برد. (حرف «ن» یکی از نامهای وجود مبارک پیامبر اکرم  میباشد.