فائده: معنای طلسم

فائده: معنای طلسم

معنای طلسم را سه گونه بیان داشته اند:

  • طل به معنی اثراست وطلسم یعنی طل اسم یعنی اثراسم
  • طلسم یک لفظ یونانی است که به معنی بسته ای که وانشود معنی میدهد.

     • طلسم کنایه از مقلوب خود یعنی مسلط است. (اگر میشود) یعنی صاحب آن مسلط است.