لطیفه عقلی

لطیفه عقلی:

طلا را با آتش امتحان می کنند و زن را با طلا و مرد را بازن