لطیفه عقلی

لطیفه عقلی :

حضرت علی در بیانی ؛ زیبائی خط را از بلندی روح میدانند.