لطیفه

لطیفه:

به نژادپرستی گفتند: آیا در کشور شما باز آدمخواری وجود دارد یا نه.

گفت: تعدادی بودند آنها را خوردیم، تمام شدند.!!

شعر: سلمان ساوجی

از بسی که شکستم و بیستم توبه         فریاد بسی کندز دستم توبه

دیروز به توبه ای شکستم ساغر             امروز به ساغری شکستم توبه