لطیفه

دو طریقه آسان برای فکر نکردن وجود دارد، یکی در همه امور شک کردن و دیگر همه چیز را باور کردن.