لطیفه

مرد بخیلی به رفیقش گفت: انگشتر خود را به من ده کههر وقت آنرا ببینم به یاد تو بیفتم. رفیقش گفت: هر وقت خواستی مرا یاد کنی و به خاطر بیاوری، به خاطر بیاور که وقتی انگشتر از او خواستم به من نداد.