Main Menu

نتیجه ذوق‌زدگی زنجیره‌ای ها را از آزاد شدن دلار ببینید!

نتیجه ذوق‌زدگی زنجیره‌ای ها را از آزاد شدن دلار ببینید!

درحالی موضوع ادعای آزادشدن مبادلات دلاری بانک‌های خارجی با ایران مطرح شده است که شواهد امر نشان می‌دهد تغییر محسوسی در مبادلات بانکی ایران در عرصه بین المللی ایجاد نشده است.

نتیجه ذوق‌زدگی زنجیره‌ای ها را از آزاد شدن دلار ببینید!

(image)

درحالی موضوع ادعای آزادشدن مبادلات دلاری بانک‌های خارجی با ایران مطرح شده است که شواهد امر نشان می‌دهد تغییر محسوسی در مبادلات بانکی ایران در عرصه بین المللی ایجاد نشده است.

نتیجه ذوق‌زدگی زنجیره‌ای ها را از آزاد شدن دلار ببینید!

عرفان دینی


Comments are Closed