Main Menu

۶.۳ میلیارد دلار؛ سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت

۶.۳ میلیارد دلار؛ سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت
در طول ۳ سال گذشته ۱۲۴ قرارداد تخصصی در حوزه سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت با ارزشی بالغ بر 6.3 میلیارد دلار به ثبت رسیده است. ( منبع )

۶.۳ میلیارد دلار؛ سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت

در طول ۳ سال گذشته ۱۲۴ قرارداد تخصصی در حوزه سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت با ارزشی بالغ بر 6.3 میلیارد دلار به ثبت رسیده است. ( منبع )
۶.۳ میلیارد دلار؛ سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت


Comments are Closed