مقالات مرتبط با دعا های قرانی

اتصال به عالم ارواح / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

اتصال به عالم ارواح / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

ایبت الله کشمیری دربارهٔ اتصال به ارواح، سورهٔ حمد را به ریاضتی خاص، دربارهٔ دیدن ارواح در خواب و بیداری دستور می دادند. اما سالک باید چند سالی سلوک کند، تا این سنخیت و اتصال را پیدا کند و برای افراد مبتدی در سلوک و کسانی که شرایط تجرد در آنها نباشد، این آثار نمی آید.

تجرد روح / ایت الحق شیخ انصاری

تجرد روح / ایت الحق شیخ انصاری:

یکی از شاگردان ایشان نقل می کردند که روزی حضرت آیت الله انصاری به من فرمودند: این ذکر را زیاد بگو و تعداد هم نمیخواهد1بعد از مدتی به من فرمود که آیا در مورد «من» فکر کرده ای؟ برو در این باره فکر کن و بنده هم به حجره ای در مدرسهٔ آخوند رفتم و مشغول فکر در این باره شدم که ناگهان متوجه شدم، حالت تجرد برای من حاصل شده و خودم را در آسمانها دیدم و از مشاهدهٔ آثار عظمت و جلال و جمال خداوند، لذتی بزرگ میبردم. همین طور که در آسمانها گردش میکردم، به محض این که به گوشهٔ حجره نگاه کردم، جسم خود را دیدم. روحم در جسد جای گرفت؛ و فهمیدم انسان اگر ذره ای به من خودش توجه کند، سقوط می کند.

 

 

 

 

 

 

تجرد روح / منقول

تجرد روح / منقول:

یکی از شاگردان آیه الله انصاری  نقل می کردند که روزی با ایشان به بیابان رفتیم. آقامشغول تهيه غذاشدند و من هم به کنار تپه ای رفتم و به سجده افتادم و با تمام وجود ذکر یونسیه را تلاوت میکردم ناگهان دیدم که پرده ها از جلوی چشمم برداشته شد و در آن جا چشم با گوش یکی شده بود و می دیدم و می شنیدم که تمام موجود ات اسمان و ز مین

2

 

 

 

 

اتصال به عالم ارواح / سيد هاشم حداد

اتصال به عالم ارواح / سيد هاشم حداد:

سيد هاشم حداد می فرمودند: از اثار ذکر یونسیه ان است که باعث اتصال به عاللم ارواح می شود؛ و چشم برزخی باز میگردد.

درمان دردهای مشکل

 درمان دردهای مشکل

 

اگر کسی بیماری سختی داشته باشد و در درمان عاجز باشدمربع زیررابامشک وزعفران درظرف چینی نوشته به آب باران و یا گلاب شسته و بخورد انشاء الله شفا یابد.

10

توجه: سه عدد نوشته نشده رامحاسبه وهنگام نوشتن بامشک وزعفران درجای خالی بنویسید(سبک بدست آوردن آن اعداد به این طریق می باشد که مربع بایستی از هر طرف عدد ۹۳۲باشد، در ضمن شکل آنهم باید کاملاً مربع باشد.

 

 

 

 

در رفع مشکلات

 

این شعر در رفع مشکلات بسیار موثر است:

 

 

Untitled55-1

 

 

Untitled-1لع

نورانیت قلب /سید هاشم حداد

نورانیت قلب /سید هاشم حداد:

دعای احتجاب که اولش این است Untitled-1که سیدبن طاووس در کتاب (مهاج الدعوات) نقل کرده است.

رسیدن به تجرد روح و نفی جسم / علامه طباطبائی

رسیدن به تجرد روح و نفی جسم / علامه طباطبائی:

علامه حسن زادهٔ آملی از علامه طباطبائی طلب موعظه و سفارش کردند. حضرت علامه فرمود: سورهٔ مبارکه «ص» را در نمازهای «وتر بعد از حمد بخوانید؛ و در حدیث است که «ص» از ساق عرش نازل شده است. سپس فرمود: در مسجد سهله در مقام ادریس نماز می خواندم و در نماز وتر، سوره «ص» را قرائت کردم که ناگهان دیدم، از جای خود حرکت کردم، ولی بدنم در زمین است. به قدری با بدنم فاصله گرفتم که آن رادر دورترین نقاط مشاهده کردم  تاپس ازچندی نهرآب رادیدم چنان که درروایت آمده است.3

برای صفای باطن

برای صفای باطن:

شیخ رجبعلی خیاط جناب شیخ، تلاوت صبحگاهی سورهٔ صافات و تلاوت شبانگاهی سورهٔ حشر را برای دست یافتن به صفای باطن، مفید میدانست.

تجرد برزخی / سید هاشم حداد

تجرد برزخی / سید هاشم حداد:

در طریق حضرت استاد، سید هاشم حداد، سجده یکی از ارکان بندگی و توحید است. معمولا سفارش ایشان به ذکر سجده بود و میفرمودند: ائمهٔ اطهار سجده ها

4آخر شب که اگر با شرایطش همراه باشد، تجرد برزخی نصیب می شود.