مقالات مرتبط با دعا های قرانی

نورانیت قلب

نورانیت قلب:

فیضی خداوند ،حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی یکی از سفارشات میرزا جواد آقا ملکی خواندن سورهٔ قدر در شب های جمعه و عصر جمعه یک صد بار بود. یکی از بزرگان می فرمودند: من در میان اعمال در روایات مطالبی وارد شده است که حاصلش این است: در روز جمعه صل نفحه یا صد رحمت نازل می شود، نود و نه تای آن برای کسی است که سوره قدر را در عصر جمعه یک صد بار قرائت کند و برای او همچنین نصیبی در آن یک نفحه ویک رحمت دیگر نیز هست.

روشنایی دل و امرزش گناهان

روشنایی دل و امرزش گناهان :

ایت الله سید عبدالکریم کشمیری ۷۰ مرتبه استغفار بعد از نماز عصر، برای روشنایی دل، چنان که امام صادق فرمود: هفتصد گناه را خدا می آمرزد. ۱۰۰ مرتبه استغفار هنگام خوابیدن برای آمرزش گناهان. مرحوم سید علی آقا قاضی به این دو استغفار سفارش می کردند.

تجرد روح از جسم، اتصال به عالم ارواح وباز شدن چشم برزخی / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

تجرد روح از جسم، اتصال به عالم ارواح وباز شدن چشم برزخی / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

قراعت ذکریونسیه5درسجده وادامه آن تا یک سال، باعث تجرد روح از جسم، اتصال به ارواح و باز شدن چشم برزخی میگردد، که گاهی برای مرحوم حداد، سه روز تجرد برزخی روی میداد.

آگاه شدن از امری پنهانی / منقول

 آگاه شدن از امری پنهانی / منقول:

«یا شهید»۷۰ مرتبه، برای آگاه شدن از امری پنهانی در هر شبانه روز خوانده شود. «یا ظاهر»۱۱۰۶ مرتبه، در هر روز، جهت ظاهر شدن امری پنهانی و حاصل شدن کشفیات گفته شود.

خارج شدن از عالم طبیعت / شیخ علی زاهد قمی

خارج شدن از عالم طبیعت / شیخ علی زاهد قمی:

شیخ علی زاهد قمی از شاگردان عارف کامل، ملا حسینقلی همدانی بود. سکوتش دائم و به ندرت سخن می گفت. روزی از ایشان سوال شد که استاد شما شاگردان خود را به چه چیز تربیت می کرد؟ فرمود: به ذکر موت؛ و به بعضی از ارادتمندان خود می فرمود: چنان چه شخصی یکسال، شبها در سجده، چهارصد بار بكويد:

6از عالم طبيعت خارج شود.

پاک شدن نفس از رذائل / منقول

پاک شدن نفس از رذائل / منقول:

ذکر«یاقدوس»؛ ۱۷۰ مرتبه، هر روز برای عرفان به حضرت حق و پاک شدن نفس از رذائل نافع است.

نورانیت قلب / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

نورانیت قلب / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

Untitled-12Untitled-1

ازپنجشنبه تا پنج شنبه، شبی ۱۰۰۰ مرتبه به اضافهٔ «یا خیر یا قیوم» در هر روز به عدد خاص،برای نورانیت قلب

تقویت روح /آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

تقویت روح /آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

بیان ذکر    8   در حال سجده، برای تقویت روح، بسیار موثراست.

تنویر قلب سید هاشم حداد

تنویر قلب سید هاشم حداد:

برای تنویر قلب، ذکر تسبیحات اربعه سی مرتبه بعد از هر نماز خوب است.

تجرد روح، اتصال به ارواح و بازشدن چشم برزخی / ملا حسینقلی همدانی

تجرد روح، اتصال به ارواح و بازشدن چشم برزخی / ملا حسینقلی همدانی:

عارف کامل مرحوم ملا حسینقلی همدانی می فرماید: در شب جمعه، صد مرتبه و در عصر جمعه، صد مرتبه سورهٔ قدر بخواند و همچنین قرائت ذکر یونسیه را سفارش می کردند.