جهت وسعت رزق

جهت وسعت رزق:

سوره مبارکه یس را به نیت وسعت رزق خواندن بسیارموثراست

فائده: اسم مادر حضرت موسی

فائده: اسم مادر حضرت موسی

جهت گشودن قفلی یا درب بسته بسیار مؤثر و مجرب است البته به شرط آن که حلال ومشروع باشد.در اسم مادر حضرت موسی اختلاف بسیار است و بزرگان بیش از بیست و پنج اسم برای ایشان ذکر کرده اند که مشهور بین انها را بعضی «بوخابد» ذکر کرده و بعضی دیگر «علیا بنت رغبا» خوانده اند.

 

حکایت: خوش فکری زن صالحه

حکایت: خوش فکری زن صالحه

حضرت موسی بن جعفر فرمودند: در میان بنی اسرائیل مرد صالحی بود صاحب زن پارسا و صالح، آن مرد در عالم رؤیا دید شخصی به او میگوید خداوند مقرر کرده تو فلان مقدار عمر کنی، اما مقدار کرده که نصف ان را در وسعت و فراخی بگذرانی و نصف دیگر را در فقر وتنگدستی اینک هر کدام را مایلی انتخاب کن که از ان شروع میشود. در جواب گفت من زن پارسائی دارم که شریک زندگی و دار و ندارم است بایستی از او نظر بخواهم و باز بگویم فردا صبح جریان را با زن خود در میان گذاشت، زن جواب داد نصف اول را خوشی و فراخی انتخاب نما انشاء الله نیمه دوم هم به رحمت خدا تأمین میشود.شب دوم، همان شخصی به خوابش آمد و پرسید چه کردی؟ پیشنهادش را ابراز کرد، گفت اشکال ندارد، آسایشی شروع میشود. از فردا صبح دنیا به تمام جهات به او رو نمود، همین که ثروتمند شد، زنش گفت: حالا موقع دستگیری خویشاوندان و درماندگان است. با وسعتی که خداوند به آنها داده بود بدین طریق نیمه اول گذشت. نیمه دوم شروع شد ولیکن خبری از فقر و تنگدستی نشد، در تعجب بود که چرا تغییر نکرده، همان مرد را در خواب دید. گفت خداوند عمل نیک تو را ملاحظه نمود و به پاسی آن تا آخر عمر همینطوردر سلامت و فراخی نعمت خواهی بود.

تقویت حافظه

تقویت حافظه:

قرائت آیةالکرسی روزی ۲۱ مرتبه جهت تقویت حافظه بسیار مؤثر است. همچنین دعای شروع قرائت قرآن همین اثر را دارد.

فائده: در رفع اثر گزیدگی

فائده: در رفع اثر گزیدگی

ترشح رحم زن جهت تسکین گزیدگی حیوانات گزنده بسیار نافع ومؤثر استعمال

فائده: هزار پا و دفع اثر آن

فائده: هزار پا و دفع اثر آن:

هزار پا حیوانی است خزنده که ۴۴ پا دارد هر طرف ۲۲ پا، و از گزیدن آن دردی سوزنده پدید میآید که مالیدن نمک و سرکه به موضع گزیدگی آن بسیار نافع و مؤثر است.

حکایت: بهشت برزخی و میهمانی

حکایت: بهشت برزخی و میهمانی

در خزائن نراقی نقل میکند از یکی از بزرگان در اصفهان که پدرم و جمعی از دوستان برای بازدید عید به خانه یکی از اشنایان می رفتیم اتفاقا روز سه شنبه بود، نزدیک خانه وی قبرستانی بود، شخصی را فرستادیم که تفحص کند که ایا وی در خانه هست یا خیر در این فرصت ما به قبرستان رفتیم، یکی از رفقا به عنوان شوخی گفت: ای صاحب قبر آخر؛ ایام عید است بدیدن هر که رفتیم تعارفی کرد و شیرینی و میوه آورد چرا تو چنین تعارف نمی کنی؟ ناگاه از قبر آوازی برآمد که ببخشید ندانستم شما اینجا خواهید امد سه شنبه اینده وعده همین جا تا من نیز تعارف بجا آورم، ما از شنیدن این آواز متوحش شدیم و از جا برخاستیم، متحیر و مضطرب مانده به منازل خود مراجعت کردیم و یقین کردیم که تا سه شنبه آینده همه ما خواهیم  مرد، مشغول توبه و وصیت و حلال بودنی خود شدیم تا روز سه شنبه آینده فرا رسید با هم مجتمع شده گفتیم بیائید تا بر سر قرار برویم ببینیم چه روی می دهد، همگی سر قبر او رفتیم، یکی از ما گفت: ای صاحب قبر بوعده وفا کن، ناگاه دیدیم قبر شکافته شد و دری پیدا گردید و آوازی آمد؛ بسم الله، قدم رنجه فرمائید و پلهای ظاهر شد و ما در نهایت حیرانی پائین رفتیم، دهلیزی طولانی، سفید و روشن نمایان شد و شخصی در انجا ایستاده پیش افتاد و راهنمائی میکرد، چون دهلیز تمام شد باغی در نهایت طراوت ظاهر و در آنجا نهرهای آب جاری و درختهای مشتمل بر انواع میوه های جمیع فصول و مرغان خوش الحان بر آنها، از خیابانی که مقابل دهلیز بود رفتیم در میان باغ به عمارتی رسیدیم، که در ان شخصی در نهایت جمال و صفا نشسته بود و جمعی از ماه القایان کمر خدمت ان بر میان بسته، چون ما را دید از جا برخاست و عذرخواهی کرد و ترغیب کرد و انواع شیرینها و میوه ها که مثل آنرا ندیده بودیم آورد و ما متحیر که ما در اینجا خواهیم ماند یا بازگشتی خواهیم داشت، بعد از ساعتی برخاستیم تا به بینیم چه روی خواهد داد ان شخصی ما را مشایعت کرد تا دم دهلیز، پس پدر من از او سؤال کرد تو کیستی و اینجا کجاست؟ گفت: من فلان مرد قصابم که در بازارچه ای که نزدیک این قبرستان است دکان قصابی داشتم و عملی بجز این نداشتم که هرگز کم نفروختم و اول وقت با صدای مؤذن اگر گوشت در ترازو بود نمی کشیدم به مسجد کوچکی که نزدیک مغازه بود رفته نمازم را به جماعت می خواندم بعد از مردن این موضع را به مأذون نبودم و این هفته اذان گرفتم. بعد هر یک از مدت عمر خود سؤال کردیم و او جواب داد، از آنهمه شخصی مکتب داری را گفت که تو زیاده از نود سال عمر خواهی کرد و او هنوز زنده است و مرا گفت تو فلان قدر، و حال پانزده سال دیگر باقی است.

به جهت رفع کسادی کالا وکاسبی

به جهت رفع کسادی کالا وکاسبی:

به جهت رفع کسادی کار و کسب سوره مبارکه «اذازلزلت» را روزانه هفت نوبت بخواند رفع میشود.

جهت علم و مالی بسیار

جهت علم و مالی بسیار:

از شهید ثانی بالا و بعضی دیگر حکایت شده است که اگر کسی در دو ماه متوالی هر روز چهار صد مرتبه این استغفار را بخواند خداوند عالم، علم بسیار و یا مال بسیار به او کرامت فرماید

9

نکته: فرق بندگی شیطان با بندگی حضرت آدم

نکته: فرق بندگی شیطان با بندگی حضرت آدم

بدانکه یکی از اسماء عظیمه الهیه غفار و غافر است و مقتضای ظهور آن در وجود گنهکار است پس نباید گنهکار مأیوس و نا امید باشد چه آنکه پدر و مادر ما دوم کسانیبودند که بعد از شیطان به وسوسه شیطان گناه کردند و اینصفت از ایشان به ما ارث رسیده است. ولیکن پدر ما گناه کرد و پشیمان شد و توبه کرد ولیکن شیطان گناه کرد و پشیمان نشد و توبه هم نکرد.پس اگر در عقب گناه، تو پشیمان شدی و توبه کردی فطرت آدم در تو جاری است و اگر در عقب گناه پشیمان نشده و توبه نکردی اخلاق شیطان در تو ساری و جاری است.

شعر:

آبادی میخانه زمی خوردن ماست         خون دو هزار توبه در گردن ماست

گر من نکنم گناه رحمت که کند؟           آرایش رحمت زگانه کردن ماست