ندیدن هیچ مکروهی / منقول

ندیدن هیچ مکروهی / منقول:

در روایت است که هرکس در موقع خروج از منزل، انگشتری خود را به طرف کف دست برگرداند و بگوید:

 23 24ومقداری هم صدقه بدهدآن روزهیچ مکروهی نبیند.

ترک معاصبی و دستوری برای عبادات یومیه / ملا حسینقلی همدانی

ترک معاصبی و دستوری برای عبادات یومیه / ملا حسینقلی همدانی:

مرحوم ملا حسینقلی همدانی در نامه ای چنین می نگارد: البته در اجتناب از معصیت کوتاهی مکن! و اگر خدای نخواسته معصیت کردی، زود توبه نما و دو رکعت نماز به جا آور و بعد از نماز، هفتاد مرتبه استغفار کن و سر به سجده بگذار و . در سجده از حضرت پروردگار عفو بخواه، که امیدوارم عفو بفرماید! معاصی کبیره در بعضی از رساله های عملیه ثبت شده، یاد بگیر و ترک منما و زنهار، پیرامون غیبست و دروغ و اذیت مگرد! لااقل یک ساعت به صبح مانده، بیدار شو و سجده به جا بیار و آن چه در منهاج النجاة مرحوم ملا محسن فیض مذکور است، کافی و شافی است از برای عمل شب و روز تو. به همان نحو عمل نما و سمیعی کن که عمل و دکربت به فیض زبان نباشد و با حضور قلب باشد که عمل بی حضور قلب، اصلاح نمی کند اگر چه صواب کمی دارد. البته البته، از غذای حرام فرار کن، مخور مگر حلال ! غذا را کم بخور و زیاد مخور، یعنی زیاده بر حاجت بنیه مخور! نه چندان بخور که تو را سنگین بکند و ازعمل باز داردونه چندان کم بخور که ضعف آورد وبه سبب ضعف ازعبادت مانع 

شود؛ و هر قدر بتوانی روزه بگیر، به شرطی که شب جای روز را پر نکنی ! الحاصل، غذا به قدر حاجت بدن ممدوح و زیاده و کم هر دور مذموم؛ و شروع به نماز کن با قلب پاک از حقد و حسد و غلی و غش ؛ و لباس و فرش و مکان نمازات باید مباح باشد. اگر چه مکان غیر محل جبهه، نجس بودنش به نجاست نماز را باطل نمی کند، ولی نبودنش بهتر است؛ و بایست به نماز ایستادن بنده در حضور مولای جلیل با گردن کج و قلب خاضع و خاشع باشد؛ و بعد از فرایض صبح، هفتاد مرتبه استغفار و صد مرتبه کلمهٔ طیبهٔ توحید و دعای صباح مشهور را بخوان و تسبیح سیدهٔ نسا را بعد از فریضه ترک مکن و هر روز هر قدر بتوانی لااقل یک جزء قرآن با احترام و وضو و خضوع بخوان و در بین خواندن، حرف مزن، مگر در مقام ضرورت! و در وقت خواب، شهادت را بخوان و آیةالکرسی و یک مرتبه فاتحه و چهار مرتبه سورهٔ توحید و پانزده مرتبه سورهٔ قدر و آیهٔ «اشهد الله» و از یاد مرگ غافل مشو و دست برگونه راستگذاشته، با یاد خدا بخواب (مثل خواب میت در قبر)؛ و از وصیت کردن غافل مشو و ذکر مبارک

22را هر قدر بتوانیبخوان و در هر وقت مناسب بسیار بگو! و مناجات خمس عشر را در هر حالت با هر کدام از آنها که مناسب باشد، بخوان!لا سیما، مناجات شاکرین و تائبین و مفتقرین و مریدین و متوسلین و معتصمین را بسیار بخوان و دعاهای صحیفهٔ کامله، هر کدام در مقام مناسب بسیار خوب است و در وقت عصر، هفتاد بار استغفار و یک «سبحان . العظیم سبحان الله و بحمده» بخوان و استغفارات خاصه را هم بخوان و سیجادهٔ طولانی را فراموش مکن و قنوات طول دادن، بسیار خوب است و همهٔ این ها با ترک معاصی بسیار خوب است.

سرکوبی نفس امّاره / شیخ عبدالقائم شوشتری

سرکوبی نفس امّاره / شیخ عبدالقائم شوشتری:

سالک برای سرکوبی نفس امّاره بر توسل به امیرالمومنین علی علیه نیازمند است. مداومت به ذکر «یا علی» در سیر الی الله لازم است؛ و لذا بسیار نیکوست که پس از نمازهای فریضه و ترجیحاً بعد از نماز صبح، صد و ده مرتبه «یا علی» و هفتاد مرتبه

30

صفای نفس، نورانیت قلب، مقام یقین، دفع شر شیاطین و نفی خواطر علامه محمد تقی مجلسی

صفای نفس، نورانیت قلب، مقام یقین، دفع شر شیاطین و نفی خواطر/ علامه محمد تقی مجلسی:

در سورهٔ اعراف آیات (۵۴ – ۵۶) آمده است:

25

در کتاب اصول کافی طی حدیثی، قرائت سه آیه مذکور را باعث ایجاد صفاینفس، طمأنینه، نورانیت قلب، مقام یقین و دفع شر شیاطین و نفی خواطردانسته اند؛ و بنابر قول عالم ربانی، محمد تقی مجلسی در کتاب، مراة العقول ج ۱، ص ۲۵۲، عدد قرائت این سه آیه، هفتاد می باشد.

نورانیت، روحانیت قلب، آسان شدن امور و وسعت رزق / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

نورانیت، روحانیت قلب، آسان شدن امور و وسعت رزق / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:
خواندن ۱۰۰۰ مرتبه سورهٔ توحید در هر روز برای نورانیت، روحانیت قلب، آسان شدن امور رزق بسیار نافع است. در روایت از پیامبر نقل شده است که اگر کسی این سوره مبارکه را، ۱۰۰۰ بار بخواند، خود را از خدا خریده و از بندگان الهی شود.”

غلبه بر وسوسهٔ شیطان هنگام دیدن نامحرم / شیخ رجبعلی خیاط

غلبه بر وسوسهٔ شیطان هنگام دیدن نامحرم / شیخ رجبعلی خیاط:

26

این ذکر را به بنده سفارش و توصیه فرمودند، تا از وسوسه شیطان در امان باشیم.

نفی خواطر شیطانی / شیخ عبدالقائم شوشتری

نفی خواطر شیطانی / شیخ عبدالقائم شوشتری:

این وادی، وادی پرخطری است. این راه بال و پر را میسوزاند؛ و نیست میکند، تا هست کند. چون آخرین منزلی که سالک به آن میرسد، فناء فی الله است. برای نفی خواطر شیطانی می گویند که هیچ چیز بهتر از ذکر خدا نیست.
17هرکس بخواهد از یاد خدا رو گردان شود، شیطان را به سراغ او میفرستیم. پس همواره هم نشین او است. چاره اش فقط ذکر خداست؛ و در بین اذکار، بهترینش این سه جمله است:18

برای غلبه بر نفس/شیخ رجبعلی خیاط

برای غلبه بر نفس/شیخ رجبعلی خیاط

مداومت برذکر:

19
m20

۴- هر شب یکصد بار21

جناب شیخ رجبعلی خیاط، این اذکار را به کار گرفته و بر نفس خود غلبه کرده است

کشف ضمائر و نورانیت قلب / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

کشف ضمائر و نورانیت قلب / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

 

آیت الله سید عبدالکریم کشمیری ذکر «یا خیر یا قیوم» روزی ۴۰۰۰۰ بار، برای نورانیت قلب و درک مطالب و کشف ضمائر و رزق.

ذکر برای لطافت و نورانیت دل / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

ذکر برای لطافت و نورانیت دل / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

یکی از ذکرهایی که بر دل عارف لطافت و نورانیت و روحانیت میاندازد؛ و * آیت الله کشمیری به آن نظر داشتند، ذکر «یا لطیف» بود که از این ذکر، مهربانی و ملاحت و رفق به دست می آید که البته آن را به دو نوع سفارش می فرمودند: یکی در یک شب خاص و دیگری در اربعین، با عدد و لباس و زمان خاصی که برای دیدن انوارو مکاشفات مؤثر است.