مشاهدات و تقویت باطن / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

مشاهدات و تقویت باطن / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

یک اربعین خواندن سورهٔ زلزال برای مشاهدات و تقویب باطن، کنار جوی آب به عدد خاص، خواندنش نیک است.

دفع تشویش خاطر / منقول

دفع تشویش خاطر / منقول:

اسم هفتم از اسماء ادریسی این است27

چون کسی را فکر باطل و خیال بسیار باشد و مشوش باشد، اگر این اسم را بسیار بخواند، نجات یابد.

نفی خواطر / سید هاشم حداد

نفی خواطر / سید هاشم حداد:

مرحوم سید هاشم حداد برای نفی خواطر، ذکر «لا اله الاالله» را مفید می دانسست.

 

غلبه بر نفس اماره /منقول

غلبه بر نفس اماره  /منقول

ذکر «یا ممیت»؛ ۱۰۰ مرتبه موقع خواب، دست بر سینهٔ خود نهد و آن را بگوید. . برای غالب شدن بر نفس اماره نافع است.

بیرون کردن محبت دنیا از دل با منقول

بیرون کردن محبت دنیا از دل با منقول:

«یا قاهر»؛ ۳۰۶ مرتبه هر روز جهت بیرون کردن محبت دنیا و مادیانت از دل و جانشین کردن محبت خدا در دل گفته شود.

 

صفای باطن، لقاء الله و مکاشفات / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

صفای باطن، لقاء الله و مکاشفات / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

روزی ۱۰۰/۰۰۰ مرتبه «الله آلله»در مدت هفتاد روز، با شرایط، برای لقاء الله وصفای باطن و مکاشفات موثر است.

به جهت مکاشفه / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

به جهت مکاشفه / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

آیهٔ

 

Untitled-2با عدد کثیر برای مکاشفات، مؤثراست.

روشنایی دل و قلب / ایت الله سید عبدالکریم کشمیری

روشنایی دل و قلب / ایتالله سید عبدالکریم کشمیری

برای روشنایی دل و قلب، صبح یک مرتبه، ظهر یک مرتبه، شامگاه یک مرتبه سورهٔ نور خوانده شود؛ و تقدیم به امیرالمؤمنین شود، به اضافهٔ (یا نور) به عدد مضبوط.

دفع شیطان / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

دفع شیطان / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

آیت الله کشمیری برای دفع شر شیطان می فرمودند: بهترین حالت برای سالک

ictm06_094_4827553-page-008

ناراحت کننده نیست.

بیرون کردن غفلت از دل / منقول

بیرون کردن غفلت از دل / منقول:

«یا رقیب» مداومت نمودن بر این ذکر، غفلت را از دل بیرون می کند