دعا شفای بیمار /علامه سید ابراهیم زنجانی

شفای بیمار علامه سید ابراهیم زنجانی

ایشان میگویند:برای شفای بیماراگر هرروز این دعا هفتاد مرتبه خوانده3

دعا دوری از ریا حضرت آیت الله بهجت

دوری از ریا/ حضرت آیت الله بهجت

برای دوری از ریا با عقیدهٔ کاملی اکثار حوقله1

دعا درمان عصبانیت / حضرت آیت الله بهجت

درمان عصبانیت / حضرت آیت الله بهجت

2

دعا از بین رفتن عصبانیت/ سید علی آقای قاضی

از بین رفتن عصبانیت/ سید علی آقای قاضی

برای رفع عصبانیت، ذکر «لااله الاً الله» مفید است.

دعا عافیت یافتن / سید هاشم حداد

عافیت یافتن / سید هاشم حداد

برای عافیت، ذکر   4 روزی صد مرتبه، چنانکه در روایت آمده، هفتاد نوع بلا را از انسان دور می کند، که آسانترین آن غم و اندوه است.

دعا حصول عافیت / رسول اکرم

دعا حصول عافیت / رسول اکرم

رسول خدا فرمود: هر کسی یک صلوات بفرستد، خداوند تعالی در عافیت را بر روی او میگشاید.

دعا مجرب دفع دشمن / منقول

دعا دفع دشمن / منقول

هر که آیةالکرسی را هفت روز، هنگام طلوع فجر پیش از اینکه با کسی سخن بگوید و رو به قبله، بیست و یک مرتبه بخواند و در میان آن نابودی دشمنش را | بخواهد، بدون تردید. دشمنش هلاک می شود و اگر در میان آن، جلب محبت آن فردرا بخواهد، مورد احترام او واقع می شود. البته صاحب منهاج العارفین میگوید: جلب محبت باید برای همسر خود به کار رود وگرنه اگر قرار باشد برای کاستن علاقهٔ همسری باشد، تا منتهی به طلاق شود، حرام و به فرمایشی رسول خدا سبب لعنت ملانکهٔ آسمانها و زمین خواهد شد.

دعا صالح شدن اولاد از آیت الله میانجی

صالح شدن اولاد / آیت الله میانجی

حاج آقا ستایشگر فرمودند: آیت الله میانجی روزی به من فرمودند که در قنوات نماز صبح این آیه را که در آخر سورهٔ فرقان آمده است بخوان، تا خداوند اولاد و20

دعا صالح شدن اولاد / آیت الله میانجی

صالح شدن اولاد / آیت الله میانجی:
حاج آقا ستایشگر فرمودند: آیت الله میانجی روزی به من فرمودند که در قنوات نماز صبح این آیه را که در آخر سورهٔ فرقان آمده است بخوان، تا خداوند اولاد و فرزندان تو را صالح نماید؛ و آن دعا این است

untitled-12222222222222222222

دعا طلب اولاد / منقول

دعا طلب اولاد / منقول:

از اساتید اذکار رسیده است که ذکر استغفار مانند   1111111111یا ذکر یونسیه 2222222222222222که همان معنای استغفار را می دهد، برای طلب فرزند نافع است. مرد و زن هر دو تا یک سال استغفار گویند، امید اسبت خداوند آنها را فرزند عطا فرماید. بدون شک با استفاده از آیهٔ 333333333344444444ذکر استغفار برای ازدیاد مال مؤثر است. مخصوصاً اگر تعداد آن، عددش مناسب حال گوینده آن باشد.”