دعا تقویت حافظه / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

دعا تقویت حافظه / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

قرائت ۲۱ مرتبه آیةالکرسی در روز، برای تقویت حافظه بسیار مؤثر است؛ و مراد از آیةالکرسی، سه آیه از سورهٔ بقره است، نه تنها یک آیه که برخی میگویند.(نظر آیت الله کشمیری در خصوص آية الكرسى ۳ آیه است ئلی بعضی از بزرگان آیه الکرسی را تا علی العظیم  میدانند.)

دعا جهت نافذ شدن کلام

جهت نافذ شدن کلام/منقول:

«الاعلی»؛ ۱۱۱ مرتبه، هر روز گفتن جهت نافذ شدن کلام و جلبدوستی نسبت به خود مداومت شود.

استجابت دعا و حاجت / رسول اکرم

استجابت دعا و حاجت / رسول اکرم:

در روایت آمده است که رسول اکرم فرمود:هر کس صد بار بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد ؛ خداوند صد حاجت او را برآورده میسازد.

دعا برای ارام شدن دریا /علامه سید سمنانی

 برای ارام شدن دریا /علامه سید سمنانی :

میگوید: در روایت آمده است، برجانب چپ تکیه کن و با دست راست به امواج دریا اشاره کرده و بگو:

12

دعا محبوب شدن نزد مردم

محبوب شدن نزد مردم

«یا عزیز»؛ ۱۰۰ مرتبه، جهت عزیز شدن در این عالم نزد مردم هر روز گفته شود.

«یا متکبر» ؛ مداومت بر این ذکر، موجب رفعت و عظمت و جلالی است در میان  مردم.

«الکبیر» ۲۳۲ مرتبه، هرکس خواهان بزرگی در نزد مردم است، هر روز بخواند.

«الجلیل» ؛ ۷۳ مرتبه، برای عظمت پیدا کردن در دلهای بندگان خلا و موردتعظیم آنها قرار گرفتن.

«یا جلیل»؛ نوشتن این اسم با مشک روی کاغذ یا پارچه یا نان و شستن و نوشیدن آن یا خوردن آن نان موجب عزیز شدن بین همگان است.

فواید انتشار بو و عط خوش

انتشار بوی خوش / منقول:

از یکی از مشایخ حکایت کرده اند که گفت: شبی در اصفهان در زاویه یکی از فقرا – ماندم و چون نصف شب شد، از خواب بیدار گردیدم و بوی خوشی به مشام من

رسید که هرگز از آن خوشتر بویی نشنیده بودم. برخاستم و در تجسس آن برآمدم که ان بوی از کجاست؛ و به هر طرف میدویدم. اخر دیدم که ان بوی از داخل زاویه

است و چون نگاه کردم فقیری را دیدم که در کنج زاویه، زمزمه ای میکرد؛ و چون گوش دادم، شنیدم که صلوات میفرستد و آن رایحهٔ جان افزا از دهان او میوزید.”

دعا موفقیت در هر کاری / منقول

موفقیت در هر کاری / منقول:

«یا باعث»؛ ۵۷۳ مرتبه هر روز، جهت با موفقیت به پایان رساندن. هر کاری، چه مادی و چه معنوی، گفته شود.”

دعا ایمنی از رعد و برق – علامه بلادی بوشهری

ایمنی از رعد و برق علامه بلادی بوشهری :

علامه بلادی بوشهری گوید: هنگام بروز صاعقه و رعد و برق، یاسین، حم، دخان، آیةالکرسی، چهار قل و آیهٔ: 

 

1122 را هر که بخواند از ضرر حوادث در امان می ماند.

با برکت شدن عمر/ حاج اسماعیل خان دولابی

با برکت شدن عمر/ حاج اسماعیل خان دولایی:

صلوات بفرستید! صلوات عمر را زیاد میکند. صلهٔ رحم است. عمر انسان را با برکت میکند، زیاد یعنی برکت. نه این که عمر با برکت میکند. دیدید اصحاب کهف رفتند و در غار خوابیدند. خودشان فکرمیکردند که یک روز و نصفی خوابیده اند، ولی سيصد و نه سال طول کشیده بورد چقدر با برکت! یک چرت که بخوابی، دنیا میآید و میرود، تا دو – سه ساعت خوابیدی  دنیا چند هزار سال  راه افتاده است .

نورانی شدن اماکن /منقول

نورانی شدن اماکن /منقول:

یکی از مشایخ نقل کرده است که شبی من و پدرم مقابلهٔ کتاب حدیث میکردیم و هر جاکه به اسم مبارک حضرت رسول خدا می رسیدیم. صلوات می فرستادیم جمعی کثیر  از همسایگان دور و نزدیک ما، دیده بودندکه از موضع مقابل، عمودی از نور مرتفع گردیده و به آسمان پیوسته است و اطراف و جوانب محله، به آن روشن گردیده است.”