قبولی دعا / منقول

قبولی دعا / منقول:

هیچ دعایی به مرحله اجابت نمیرسد، مگر این که دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد.

روا شدن حاجت / حاج اسماعیل خان دولابی

روا شدن حاجت / حاج اسماعیل خان دولابی:

بعد از نماز مغرب، دستها را بلند کن و هفت بار «یا قاضی الحاجات» بگو و بعد حاجت را طلب کن، که برآورده می شود.

قضای حوائج / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

قضای حوائج / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

1

قضای حوائج / سید هاشم حداد

قضای حوائج / سید هاشم حداد:

برای قضای حوائج، شش آیهٔ اول سورهٔ حدید و چهار آیهٔ سوره حشر خوب است.

روا شدن حاجات / منقول

روا شدن حاجات / منقول:

در کتاب مجربات آمده است که هرکس در میان نماز و نافلهٔ آن، ۴۱ مرتبه سورهٔ حمد را بخواند تا ۴۱ روز، حاجتش روا می شود.

گشایش در کار /منقول

گشایش در کار /منقول:

(الرحیم)۲۵۸ مرتبه براین اسم هرروز مداومت نماید گشایش درکارش پیدا شود.

در استجابت دعا اعلامه شیخ محمد تقی

در استجابت دعا اعلامه شیخ محمد تقی:

2

پیش از شروع باید درون خود را تزکیه کنی.اومی افزایداگرکسی ازدشمن  میترسد، باید شب جمعه هزار مرتبه آن را بخواند. یکی از بزرگان اقرار کرد که این کار را ادامه داد و در شب چهلم شنید که همهٔ در و دیوار منزل با او این آیه رامی خوانند.

کمک و یاری خداوند در مصائب / سفارش آیت الله بهاءالدینی

کمک و یاری خداوند در مصائب / سفارش آیت الله بهاءالدینی:

آیت الله بهاء الدینی نقل کرده اند. امام صادق می فرماید: در تعجبم از فردی که میترسد، ولی به گفتن این قول خداوند

3پناه نمیبرد  زیرا خودم ازخداوند شنیدم که پس ازآن میگویدپس [دعای ] او را برآورده کردیم؛ و.از اندوه رهانیدیم؛ و مؤمنان را نیز چنین نجات میدهیم.

استجابت دعا/سفارش شیخ حسنعلی نخودکی

استجابت دعا/سفارش شیخ حسنعلی نخودکی:

حضرت امام صادق فرمود: احدی نیست که دعای خود را با جملهٔ مبارکهٔ 1پایان دهد، مگر آنکه خداوند حاجت او را روا فرماید باید . که پس از دعا، دست بر رخسار و سینه خود بکشد؛ و نیز امام فرمود: در کتاب امیرالمؤمنین نوشته است: پیش از دعا و عرضی اجابت، باید که مدح و ثنای2

قضای حوائج / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

قضای حوائج / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

درباره سورهٔ حمد می فرمودند: برای قضای حوائج به مدت خاصی، روزی ۱۴۹مرتبه مجرب است.