سعادت و رستگاری / منقول

سعادت و رستگاری / منقول:

بنابر آیهٔ      3فرستادن صلوات، اطاعت امر خدا و رسول و موجب پیروزی و رستگاری است. زیرا خداوند در جای دیگر می فرماید:

 4

سعادت /سفارش ایت الله بهاء الدینی

سعادت /سفارش ایت الله بهاء الدینی:

در خبر مستفیض است که هر کس، آخرین سخنش «لا اله الاً الله) بأشد، وارد بهشت میشود. یعنی آن که سخنش را در این دنیا، با کلمه طیبهٔ توحید ختم کند، داخل بهشت می شود. البته این احتمال به ذهن می رسد که مراد روایت این باشد که آن که در دنیا، ختم سخنش در هر مسجلس، آن کلمهٔ طیبه باشد، وارد بهشت می شود.

ذکر اعظم برای رهایی از بلاهای دنیوی، ذکری برای باقیات صالحات / سفارش آیت الله بهاء الدینی

ذکر اعظم برای رهایی از بلاهای دنیوی، ذکری برای باقیات صالحات / سفارش آیت الله بهاء الدینی :
روزی حضرت رسول به اصحابش فرمود: پاسخ این سؤالم را بدهید! اگر : تمامی لباسها و ظرفهای خود را در یک جا جمع کنید؛ و بعضی را روی برخی دیگر نهاد، آیا معتقدید که به آسمان خواهید رسید؟ گفتند: نه، ای رسول خدا! حضرت فرمود: آیا راهنمایتان باشم بر چیزی که ریشه اش در زمین و شاخه هایش در آسمان است؟ گفتند: بلی، ای رسول خدا! حضرت فرمود: هر کدام از شما، هنگامی : که از نماز فارغ شد، سی بار بگوید: «سبحان الله و الحمد لله ولا اله الاً الله و الله اکبر» زیرا ریشهٔ این درخت ذکر در زمین و شاخه هایش در اسمان است. این ذکر در آن روز از : گوینده اش، خرابی خانه و غرق شدن و در آتش سوختن و سقوط در چاه و دریده } شدن به دست درندگان و بد مرگی و بلای آسمانی را دفع کند. این ذکر باقیات صالحات است.

بهره مندی از شراب بهشتی / رسول اکرم

بهره مندی از شراب بهشتی / رسول اکرم:

رسول خدا فرمود: هر کس بر من صلوات بفرستد، حق تعالی بروی هزار بار صلوات میفرستد؛ و اگر هزار بار بر من صلوات بفرستد، حق تعالی او را از فضل خود، ثواب ده : هزار رکعت نماز عطا می فرماید؛ و در حظیرهٔ قدس از شراب سبیل او را می نوشاند.

خیر در دنیا و آخرت با سفارش آیت الله بهاءالدینی

خیر در دنیا و آخرت با سفارش آیت الله بهاءالدینی:

استغفار از مهمترین ذکرهاست. آن ذکر گردآورندهٔ خیر دنیا و آخرت است. امام رضا به وأسطه پدرانش از حضرت علی روایت می کند که حضرت امیر فرمود: با استغفار معطر شوید! مبادا که بوی گناهان، شما را رسوا کند.

سعادت / سفارش آیت الله بهاء الدینی

سعادت / سفارش آیت الله بهاء الدینی:

از پیر واصلان مرحوم آیت الله بهاء الدین حدیثی نقل شده از حضرت أمام باقر  که فرمود: هر که صد بار «سبحان الله و الحمدالله ولا اله الاً الله و الله اکبر» بگوید، اسم او در دفتر صدیقان نوشته میشود، که او را ثواب فرد صدیق باشد. هر حرف از آن نوری بر روی صراط است. این کس در بهشت رفیق حضرت خضر خواهد بود.

باز شدن دروازهٔ سعادت / منقول

باز شدن دروازهٔ سعادت / منقول

از جمله فتوحات مجربه، ختم آیةالکرسی است، که آن را به عدد حروفی کرسی که ۲۹۰ است، بخوانند، تا درهای فتوحات باز شود؛ و دروازهٔ سعادت گشوده گردد. همین طور ختم آیةالکرسی، به عدد اسم علی، یعنی ۱۱۰ مرتبه، در زیر آسمان نیز چنین خاصیتی دارد.

رفع مشکلات، حفظ از هر شر و بدی، شفای بیماری دلها و امان از عذاب در روز قیامت / شیخ حسنعلی نخودکی

رفع مشکلات، حفظ از هر شر و بدی، شفای بیماری دلها و امان از عذاب در روز قیامت / شیخ حسنعلی نخودکی:

به هنگام طلوع و غروب آفتاب، ده بار ذکر111111112222222222222

مبارکهٔ کرسی و تسبیح حضرت زهرایانی که ذکر «صبحان الله» را بر «الحمدلله» مقدم گویند، غفلت نگردد. بعد از هر نماز، آیةالکرسی و تسبیح حضرت زهرا  و سه بار

33333333333

4444444444444

555555555555

از بین رفتن جملهٔ گناهان / حضرت آیت الله به جست

از بین رفتن جملهٔ گناهان / حضرت آیت الله به جست:

صلوات منهدم کنندهٔ گناهان است. این روایت در کتاب «جامع الاخبار» از رسول اکرم نقل شده است:1 هر کسی یک بار بر من صلوات بفرستد، یک ذره از گناهانش باقی نمی ماند.

آمرزش گناهان / آیت الله امجد

آمرزش گناهان / آیت الله امجد

یک استغفار، گناهان را میریزد ، همچون برگ درختان در خزان ؛ وبالاتر از آن صلوات است2