آیا این دو نفر با هم میتوانند زندگی کنند؟

آیا این دو نفر با هم میتوانند زندگی کنند؟

اگر بخواهی بدانی که آیا زن و شوهری میتوانند تا آخر با هم زندگی کنند نام هر دو را به حساب ابجد جمع و پنج پنجکم کن، آخرین باقیمانده را ملاحظه کن اگر یک یا سه و یا پنج (صفر) باشد میتوانند والا نه.