کی زودتر میمیرد

کی زودتر میمیرد

اگر بخواهند بدانند که زن زودتر میمیرد و یا مرد، نام مرد با مادرش و نام زن با مادرش را به حساب ابجد جمع کرده و پنج پنج کم نمایند، باقیمانده اگر زوج بود زن پیشتر میمیرد و اگر فرد بود مرد زودتر میمیرد، این قاعده را میتوانید در رابطه با گذشتگان امتحان کنید.