برآوردن نیازهای کلی و جزئی / سید محمد خامنه ای تبریزی

برآوردن نیازهای کلی و جزئی / سید محمد خامنه ای تبریزی:

اگر کسی هر روز یکصد مرتبه سورهٔ حمد را به ترتیبی که خواهد آمد بخواند، – خداوند نیازهای کلی و جزئی او را براورده میسازد:پس ازنمازصبح بیست ویک مرتبه، پس از نماز ظهر بیست و دو مرتبه، پس از نماز عصر بیست و سه مرتبه، پس از نماز مغرب بیست و چهار مرتبه، پس از نماز عشا ده مرتبه بخواند، خداوند – .ܝ حاجت اور براورده سازد. اگر حاجت او براورده شد، به شبیه دوم نیز ان را ادامه دهد. در برخی نسخه ها شروع این کار را روز پنج شنبه دانستهاند و خوب است بین «بسم الله الرحمان الرحیم» و «ایاک نعبد» حاجت خود را مد نظر بیاورد.