برای مکاران

برای مکاران

خدا در سوره فاطر می فرمایید: هر کسی در رابطه با کسی مکر سوئی بکند آن مکر به خودش بر میگردد.

7