اجر و ثواب سال عبادت / منقول

اجر و ثواب سال عبادت / منقول :

خداوندمیفرماید:به عزت جلالم قسم هرکس ازامت محمد بگوید: 1 اجروثواب ھفتصد سال عبادت برایش مینویسند.