فائدہ: تاریخ طوفان نوح البتلا

فائدہ: تاریخ طوفان نوح البتلا

در کشکول کوشیار آمده است که از تاریخ طوفان حضرت نوح تا پنجشنبه اول محرم سال هجرت ۳۷۲۵ سال و ۴۸ روز گذشته است.