حجامت

حجامت

دوره حجامت هر فردی به اندازه سن اوست مثلاً فرد ساله هر ۴۰ روز یکمرتبه بایستی حجامت کند.در حجامت ایام ماه دو قول متضاد است.قول اول: حجامت حتی المقدور بین ۱۲ تا ۱۵ ماهبایستی باشد. الاوقتی ناچار باشد چرا که در نیمه دوم هر چه ماه رو به نقصان میرود از هیجان خون در عروق هم کاسته میشود و رو به نقص می گذارد. قول دوم: نیمه اول ماه برای حجامت مقبول نیست و برای هر روزی از روزهای نیمه دوم هم آثاری را قائلند:

vv

شاید علت اختلاف را به اختلاف طبع افراد بشود مرتبط

دانست.