حکایت: درگذشت سلمان (ره) و کرامت حضرت علی

حکایت: درگذشت سلمان (ره) و کرامت حضرت علی

در خرایج نقل میکند، صبحگاهی حضرت علی شبیه وارد مسجد شدند و فرمودند در خواب حضرت پیامبر اکرم  را دیدم به من فرموند: سلمان از دنیا رفت، سپس دستور دادند. او را غسل بدهم و کفن کنم و نماز بر بدنش خوانده و او را دفن نمایم. اینک من برای تجهیز سلمان عازم مدائن هستم. خلیفه (۱) گفت: از بیت المال کفن برای او بردار، فرمود: کفنشی تهیه شده و سپس خارج شد، مردم هم از پی او تا خارج مدینه رفتند، پس حضرت امیرالمؤمنین  تنها رفته و مابقی مراجعت کردند هنوز ظهر نشده بود که حضرت برگشته و فرمودند او را دفن کردم، اما بیشتر مردم باور نمیکردند، تا آنکه چند روز نگذشته بود که نامهای از مدائن رسید که سلمان در فلان روز از دنیا رفت. مرد عربی آمد او را غسل داد و کفن کرد و نماز خواند و رفت، همه مردم از این جریان تعجب کردند.