حکایت : سخاوتمندتر از حاتم

حکایت : سخاوتمندتر از حاتم

حاتم را گفتند آیا از خود سخاوتمندتر هم دیده ای، گفت: آریروزی صد شتر ذبح کردم و تمام قبیله های اطراف را به مهمانی دعوت کردم، در صحرا قدم میزدم؛ پیرمردی را دیدم که با زحمت و رنج فراوان از صحرا خار میکند؛ به او گفتم: ای پیر مگر نشنیده ای که حاتم صد شتر ذبح نموده؟ چرا خود را برای یک لقمه نان به زحمت و چنین رنجی میاندازی ؟پیر گفت: حاتم من عمل من است!!. هر که نان از عملی خویش خورد منت حاتم طائی نبرد.