حکایت:ری و رازی

حکایت:ری و رازی

صاحب فرهنگ جهانگیری بیان کرده است؛ دیدم به خط فخر رازی که نوشته بود که راز و ری نام دو برادر است که باتفاق یکدیگر شهری را بنا نمودند. ودر تسمیه شهر بعد از اتمام بین ایشان گفتگو واقع شد که هر یک می خواستند شهر را بنام خود بنامند اخرالامر حکما و عقلا چنان قرار دادند که شهر را بنام یکی از ایشان نهند و منسوب شهر را بنام دیگری. پس شهر را به نام ری و منسوب به آنرا رازی نامیدند.