حکایت: عشق فرزند حاتم به حضرت علی

حکایت: عشق فرزند حاتم به حضرت علی

روزی عادی پسر حاتم طائی که از یاران وفادار حضرت علی  بود، پس از شهادت حضرت برای کاری بر معاویه وارد شد. معاویه به کنایه گفت: ای عدی سه پسر داشتی چه شدند؟ عدی در پاسخ گفت: در راه خدا و در رکاب حضرت معاویه گفت: علی در مورد تو انصاف نکرد، زیرا پسران خودش را باقی گذاشت و پسران تو را به کشتن داد. عدی در جواب گفت: من در مورد علی  انصاف نکردم، زیرا من زنده ماندم و علی شهید شد.